EU
Skip to content

OPIEKUJESZ SIĘ
OSOBĄ NIESAMODZIELNĄ?

Potrzebujesz wsparcia?

Doradcy opieki
Pielęgniarki
Fizjoterapeuty
Psychologa

Baza Wiedzy


Świadczenia z PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Realizuje zadania powiatu dotyczące rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych. Celem tych działań jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Rodzaje wsparcia

Dofinansowanie zaopatrzenia osoby niepełnosprawnej w sprzęt rehabilitacyjny.

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może złożyć każda osoba legitymująca się aktualnym/ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania może wynieść do 80 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, oraz zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowanie zaopatrzenia osoby niepełnosprawnej w przedmioty ortopedyczne/środki pomocnicze.

O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która posiada aktualne/ważne orzeczenie o niepełnosprawności oraz przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, oraz

Warunkiem ubiegania się o w/w dofinansowanie jest uzyskanie przez wnioskodawcę zlecenia z Narodowego Funduszy Zdrowia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne/środki pomocnicze wydawane na podstawie odrębnych przepisów.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu i/lub barier technicznych oraz likwidacji barier architektonicznych.

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier może złożyć każda osoba niepełnosprawna legitymująca się aktualnym/ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, związku z indywidualnymi potrzebami wynikającymi z rodzaju niepełnosprawności oraz, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi wnioskodawcy wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i/lub barier technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania na przedmiotowe zadanie wynosi do 95% zweryfikowanych kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wnioski rozpatrywane są przez Komisję kwalifikacyjną, w kolejności ich składania.

Procent dofinansowania uzależniony jest od oświadczonych we wniosku dochodach, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

O w/w dofinansowanie może ubiegać się osoba, która posiada aktualne/ważne orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON  nie może być większa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za jedna godzinę świadczenia.

Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym.

O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która posiada aktualne/ważne orzeczenie o niepełnosprawności oraz przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia powyższych dochodów, dofinansowanie jest pomniejszane
o wynikłą różnicę.

Turnus musi trwać minimum 14 dni nieprzerwanie i odbywać się wyłącznie w ośrodku, który posiada aktualny/ważny wpis do rejestru prowadzonego przez wojewodę.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna wymaga pomocy osoby drugiej na turnusie,
w przypadku uzasadnionym i potwierdzonym przez lekarza, wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie również dla opiekuna.

DO KAŻDEGO WNIOSKU NALEŻY WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RODO

Wszystkie wnioski dostępne na stronie: http://www.pcpr.myslenicki.pl/druki-do-pobrania

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Myślenice
32-400 Myślenice
Kazimierza Wielkiego 5
tel. 12 274 98 10
e-mail: pcpr@myslenicki.pl

12 3333 216 691 444 994 Infolinia od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Polityka prywatności

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

w celu omówienia spotkania lub pytań dotyczących projektu

Wiadomość została wysłana poprawnie.

Dziękujemy za wiadomość, odezwiemy się do Panstwa najszybciej jak to możliwe.

Ups! Coś poszło nie tak :(

Prosimy o dokładne wypełnienie formularza według poniższych komentarzy:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Cmedica z siedzibą w Wiśniowej w celu realizacji zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  Adres do korespodencji
  Władysława Kus,
  32 - 412 Wiśniowa 449

  Adres do E-mail
  centrum@cmedica.pl